Regulamin

Cena wypożyczenia dużej butli 50 litrowej z tlenem technicznym na rejs – 80,00 zł za sztukę

REGULAMIN REJSU:

 1. Uczestnik rejsu ma obowiązek wstawić się na burcie jachtu w wyznaczonym czasie i odpowiednim miejscu.
 2. Organizator nurkowania jest zobowiązany dokonać wpłaty środków finansowych za dokonany czarter jachtu przed wyjściem w morze w dany rejs.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania i wykonywania poleceń Kapitana, a także do uczestnictwa we wszelkich pracach, związanych z pobytem/pływaniem na jachcie do których zostanie wyznaczony przez Kapitana.
 4. Uczestnik ma obowiązek wykonywać wszystkie czynności wynikające z wyznaczonych funkcji oraz stanowisk manewrowych i alarmowych.
 5. Uczestnik rejsu bezwzględnie podporządkowuje się poleceniom Kapitana podczas ogłoszonych alarmów na jachcie.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do stosowania zakazu picia napojów alkoholowych podczas rejsu.
 7. Uczestnik oświadcza, dokonując własnoręczny podpis na dokumencie, iż stan jego zdrowia nie wyklucza uczestnika w danej imprezie.
 8. Uczestnik oświadcza dokonując własnoręcznego podpisu, iż posiada umiejętności pływania.
 9. W przypadku braku umiejętności pływania uczestnik rejsu zobowiązany jest do noszenia kamizelki asekuracyjnej podczas przebywania na jachcie a jednocześnie wiąże się to z zakazem wykonywania desantu z jachtu do wody.
 10. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić aktualnie obowiązujący dokument tożsamości Kapitanowi w celu dokonania wpisu do listy załogi, a w przypadku wyprawy poza granice kraju przedstawić odpowiedni dokument upoważniający do przekraczania granic RP.
 11. W przypadku rejsu odbywającego się poza granicami kraju RP, uczestnik zobowiązuje się do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia od kosztów leczenia za granicą na czas trwania rejsu.
 12. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody na jachcie, powstałe z winy uczestnika.
 13. Kapitan zapewnia podczas trwania rejsu całkowitą opiekę nad uczestnikami i zapewnia , że posiada odpowiednie uprawnienia wymagane przez przepisy kraju ,pod którego banderą jest jacht, na którym odbywa się dany rejs.
 14. Kapitan nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestnika za zmianę trasy rejsu czy inne niedogodności, wynikłe z przyczyn od siebie niezależnych ( np. działanie siły wyższej, złe warunki meteorologiczne, awarie powstałe na jachcie w trakcie trwania rejsu, itp. )
 15. Kapitan jest upoważniony za zgodą Armatora do wypłaty odpowiedniej sumy za niewykorzystany w czarterze pełen rejs.
 16. Kapitan nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestnika za zagubione, zniszczone czy ukradzione w czasie rejsu rzeczy osobiste uczestnika.
 17. Organizator wyprawy ma prawo odstąpić od umowy czarteru jachtu, w każdym czasie, w przypadku działania zagrażającego życiu pozostałych uczestników w trakcie trwania rejsu.

NURKOWANIA:

 1. Wszystkie nurkowania, które odbywają się z pokładu m/y KWAZAR , m/y NUREK HEL i innych jednostek wykorzystywanych przez Bazę Nurkową HEL muszą odbywać się wg posiadanych uprawnień
 2. Pełną odpowiedzialność za grupę podczas wykonywania nurkowań ponosi organizator nurkowania, który musi posiadać odpowiednie uprawnienia do nadzorowania tego rodzaju wydarzenia.
 3. Maksymalny czas nurkowania to 70 minut wraz z dekompresją.
 4. Dłuższe nurkowania muszą być uzgodnione z organizatorem nurkowania i Kapitanem jachtu.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyciągania czegokolwiek z wraków statków.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz nurkowania SOLO pod groźbą przerwania wyprawy nurkowej bez zwrotu wpłaconych środków.
 7. W przypadku nie stosowania się do zaleceń Kapitana lub Organizatora nurkowania, Kapitan może podjąć decyzję o przerwaniu rejsu i powrocie do portu macierzystego – bez prawa zwrotu Organizatorowi opłat za rejs.

OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO NURKOWANIE:

 1. Dopilnować wypełnienia dokumentacji przez wszystkich nurkujących.
 2. Przeprowadzić omówienie zasad panujących na pokładzie i w trakcie nurkowań.
 3. Sprawdzić skręcenie sprzętu i przygotowanie do nurkowania każdego nurkującego.
 4. Wyznaczyć kolejność desantu do wody. Wyżej wyznaczoną kolejność należy przekazać Kapitanowi jachtu.
 5. Omówić techniki wchodzenia do wody. Sygnały dźwiękowe
 6. Omówić techniki wychodzenia z wody – sygnały dźwiękowe i bezwzględne trzymanie się bojki przy linie opustowej.
 7. Zwrócić uwagę nurkującym na bezwzględny zakaz dopływania do jachty pod kilem .
 8. Sprawdzić posiadanie przez osoby nurkujące czy posiadają bojkę ratunkową, latarkę. Omówić absolutny nakaz ich użycia w sytuacji wynurzania bez kontaktu z opustówką.
 9. Przypomnienie wszystkim nurkującym o odpowiedzialności za działanie pod wodą.
 10. Omówić proces ładowania butli po zakończeniu nurkowania przez załogę jachtu. – butle do ładowania mają mieć odkręcone automaty.
 11. Po zakończeniu każdego nurkowania organizator ma obowiązek omówić przebieg nurkowania z uczestnikami zwracając szczególną uwagę na popełniane błędy.
 12. Każdorazowe uzgodnienie z załogą jachtu nurkowań dłuższych niż 70 minut.
 13. Dopilnować aby wszystkie osoby nurkujące, nurkowały zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.​

PŁATNOŚCI  ZA  REJSY:

 1. W cenie czarteru zawarte jest: miejsce na jachcie, opieka Kapitana, opłaty klimatyczne, opłaty portowe, paliwo do jachtu oraz wyżywienie i nocleg jeżeli zawarte jest to w ofercie rejsu.
 2. Na prośbę Organizatora Armator odpłatnie wg cennika dostarcza na pokład jachtu butle z tlenem technicznym do dyspozycji Organizatora. O powyższym zamówieniu Organizator wyprawy ma obowiązek powiadomić Kapitana jachtu na 14 dni przed rejsem, zamawiając odpowiednią ilość butli tlenowych. Cena za zamówione butle jest doliczana do ceny czarteru jachtu.
 3. Organizator nurkowania (centrum nurkowe lub osoba indywidualna) zobowiązuje się do uiszczenia I Raty (wpisowego) w wysokości 500 PLN niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji – dokonując wpłaty na konto ,wpłacając w/w kwotę Kapitanowi jachtu lub wpłacając w/w kwotę w Bazie Nurkowej HEL.
 4. Organizator zobowiązuje się do uiszczenia II Raty w wysokości 50%  uzgodnionej z Kapitanem jachtu ceny wyprawy na 30 dni, przed rozpoczęciem rejsu.
 5. Organizator zobowiązuje się do uiszczenia III Raty w wysokości pozostałej kwoty na 1 tydzień (7 dni), przed rozpoczęciem rejsu, lub w dniu rozpoczęcia rejsu przed wyjściem w morze Kapitanowi jachtu.
 6. Organizator może dokonać płatności za czarter jachtu jednorazowo w terminie wpłaty I lub II raty określonej w pkt. 3 i 4.
 7. Wpłaty należy dokonać na konto:

P.H.U. Krystyna Popowska

ul. Bogusławskiego 14/11; 01 – 923 Warszawa

Numer konta – 24 1140 2004 0000 3602 0921 7676

Z dopiskiem – Baza Nurkowa HEL i  datą rezerwowanego rejsu

 1. Na żądanie organizatora wystawiamy fakturę za usługę.
 2. Organizator ma prawo do rezygnacji z rejsu bez ponoszenia kosztów w przypadku, gdy wskaże osobę, spełniającą warunki udziału w rejsie i która przejmie obowiązki, wynikające z niniejszej umowy.
 3. Jeżeli wypowiedzenie umowy przez Organizatora następuje z przyczyn leżących po stronie  Armatora (a w szczególności z przyczyn zmiany przez Armatora terminu rejsu lub podwyższenia ceny rejsu) – Organizator ma prawo domagać się zwrotu uiszczonej opłaty za rejs, a  Armator zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy zwrócić należność Organizatorowi.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Organizatora z przyczyn nie leżących po stronie Armatora, ten dokonuje następujących potrąceń z dokonanych wpłat:
  1. - w terminie 31 dni lub więcej przed datą zaokrętowania opłatę w wysokości 500 PLN (wpisowe)
  2. - w terminie 30 -15 dni przed datą zaokrętowania opłatę stanowiącą 40% wpłaconej zaliczki.
  3. - w terminie krótszym niż 14 dni przed datą zaokrętowania opłatę stanowiącą 80% wpłaconej zaliczki.
 5. Zwrot nadpłaconej zaliczki zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy przez Organizatora na wskazane przez niego konto bankowe.
 6. Od zwracanych kwot nie obowiązują odsetki.
 7. Armator ma prawo do rozwiązania umowy czarteru jachtu z Organizatorem wyprawy z winy Organizatora, w przypadku nie dostosowania się do terminów wpłat zaliczkowych. Obowiązuje wówczas zastosowanie pkt 11.
 8. Armator może udzielić Organizatorowi rabatu za czarter jachtu na następujących zasadach:
 • II czarter zrealizowany udzielony rabat - 5%
 • III czarter zrealizowany udzielony rabat - 5%
 • IV czarter zrealizowany udzielony rabat - 10%
 • V czarter i kolejny zrealizowany udzielony rabat – 15%

Jako czarter zrealizowany Armator uważa rejs zarezerwowany - odbyty

 1. Jeżeli nie doszło do wykonania rejsu z przyczyn Armatora czarter uważa się   za zrealizowany.
 2. Rabatów nie stosuje się do czarteru przy wyprawie na Rejsy 1 – dniowe dalekie i bliskie –  jednakże ten czarter zaliczamy do czarteru zrealizowanego w ogólnym rozrachunku wszystkich rezerwacji.