Regulamin

REGULAMIN REJSU:

 1. Uczestnik rejsu ma obowi您ek wstawi si na burcie jachtu w wyznaczonym czasie i odpowiednim miejscu.
 2. Organizator nurkowania jest zobowi您any dokona wp豉ty 鈔odków finansowych za dokonany czarter jachtu przed wyj軼iem w morze w dany rejs.
 3. Uczestnik zobowi您uje si do przestrzegania i wykonywania polece Kapitana, a tak瞠 do uczestnictwa we wszelkich pracach, zwi您anych z pobytem/p造waniem na jachcie do których zostanie wyznaczony przez Kapitana.
 4. Uczestnik ma obowi您ek wykonywa wszystkie czynno軼i wynikaj帷e z wyznaczonych funkcji oraz stanowisk manewrowych i alarmowych.
 5. Uczestnik rejsu bezwzgl璠nie podporz康kowuje si poleceniom Kapitana podczas og這szonych alarmów na jachcie.
 6. Uczestnik zobowi您uje si do stosowania zakazu picia napojów alkoholowych podczas rejsu.
 7. Uczestnik o鈍iadcza, dokonuj帷 w豉snor璚zny podpis na dokumencie, i stan jego zdrowia nie wyklucza uczestnika w danej imprezie.
 8. Uczestnik o鈍iadcza dokonuj帷 w豉snor璚znego podpisu, i posiada umiej皻no軼i p造wania.
 9. W przypadku braku umiej皻no軼i p造wania uczestnik rejsu zobowi您any jest do noszenia kamizelki asekuracyjnej podczas przebywania na jachcie a jednocze郾ie wi捫e si to z zakazem wykonywania desantu z jachtu do wody.
 10. Uczestnik jest zobowi您any przedstawi aktualnie obowi您uj帷y dokument to窺amo軼i Kapitanowi w celu dokonania wpisu do listy za這gi, a w przypadku wyprawy poza granice kraju przedstawi odpowiedni dokument upowa積iaj帷y do przekraczania granic RP.
 11. W przypadku rejsu odbywaj帷ego si poza granicami kraju RP, uczestnik zobowi您uje si do wykupienia indywidualnego ubezpieczenia od kosztów leczenia za granic na czas trwania rejsu.
 12. Uczestnik ponosi pe軟 odpowiedzialno嗆 za wyrz康zone szkody na jachcie, powsta貫 z winy uczestnika.
 13. Kapitan zapewnia podczas trwania rejsu ca趾owit opiek nad uczestnikami i zapewnia , 瞠 posiada odpowiednie uprawnienia wymagane przez przepisy kraju ,pod którego bander jest jacht, na którym odbywa si dany rejs.
 14. Kapitan nie ponosi odpowiedzialno軼i wobec uczestnika za zmian trasy rejsu czy inne niedogodno軼i, wynik貫 z przyczyn od siebie niezale積ych ( np. dzia豉nie si造 wy窺zej, z貫 warunki meteorologiczne, awarie powsta貫 na jachcie w trakcie trwania rejsu, itp. )
 15. Kapitan jest upowa積iony za zgod Armatora do wyp豉ty odpowiedniej sumy za niewykorzystany w czarterze pe貫n rejs.
 16. Kapitan nie ponosi odpowiedzialno軼i wobec uczestnika za zagubione, zniszczone czy ukradzione w czasie rejsu rzeczy osobiste uczestnika.
 17. Organizator wyprawy ma prawo odst徙i od umowy czarteru jachtu, w ka盥ym czasie, w przypadku dzia豉nia zagra瘸j帷ego 篡ciu pozosta造ch uczestników w trakcie trwania rejsu.

NURKOWANIA:

 1. Wszystkie nurkowania, które odbywaj si z pok豉du m/y KWAZAR , m/y NUREK HEL i innych jednostek wykorzystywanych przez Baz Nurkow HEL musz odbywa si wg posiadanych uprawnie
 2. Pe軟 odpowiedzialno嗆 za grup podczas wykonywania nurkowa ponosi organizator nurkowania, który musi posiada odpowiednie uprawnienia do nadzorowania tego rodzaju wydarzenia.
 3. Maksymalny czas nurkowania to 70 minut wraz z dekompresj.
 4. D逝窺ze nurkowania musz by uzgodnione z organizatorem nurkowania i Kapitanem jachtu.
 5. Obowi您uje bezwzgl璠ny zakaz wyci庵ania czegokolwiek z wraków statków.
 6. Obowi您uje bezwzgl璠ny zakaz nurkowania SOLO pod gro嬌 przerwania wyprawy nurkowej bez zwrotu wp豉conych 鈔odków.
 7. W przypadku nie stosowania si do zalece Kapitana lub Organizatora nurkowania, Kapitan mo瞠 podj望 decyzj o przerwaniu rejsu i powrocie do portu macierzystego – bez prawa zwrotu Organizatorowi op豉t za rejs.

OBOWI╴KI PROWADZ。EGO NURKOWANIE:

 1. Dopilnowa wype軟ienia dokumentacji przez wszystkich nurkuj帷ych.
 2. Przeprowadzi omówienie zasad panuj帷ych na pok豉dzie i w trakcie nurkowa.
 3. Sprawdzi skr璚enie sprz皻u i przygotowanie do nurkowania ka盥ego nurkuj帷ego.
 4. Wyznaczy kolejno嗆 desantu do wody. Wy瞠j wyznaczon kolejno嗆 nale篡 przekaza Kapitanowi jachtu.
 5. Omówi techniki wchodzenia do wody. Sygna造 d德i瘯owe
 6. Omówi techniki wychodzenia z wody – sygna造 d德i瘯owe i bezwzgl璠ne trzymanie si bojki przy linie opustowej.
 7. Zwróci uwag nurkuj帷ym na bezwzgl璠ny zakaz dop造wania do jachty pod kilem .
 8. Sprawdzi posiadanie przez osoby nurkuj帷e czy posiadaj bojk ratunkow, latark. Omówi absolutny nakaz ich u篡cia w sytuacji wynurzania bez kontaktu z opustówk.
 9. Przypomnienie wszystkim nurkuj帷ym o odpowiedzialno軼i za dzia豉nie pod wod.
 10. Omówi proces 豉dowania butli po zako鎍zeniu nurkowania przez za這g jachtu. – butle do 豉dowania maj mie odkr璚one automaty.
 11. Po zako鎍zeniu ka盥ego nurkowania organizator ma obowi您ek omówi przebieg nurkowania z uczestnikami zwracaj帷 szczególn uwag na pope軟iane b喚dy.
 12. Ka盥orazowe uzgodnienie z za這g jachtu nurkowa d逝窺zych ni 70 minut.
 13. Dopilnowa aby wszystkie osoby nurkuj帷e, nurkowa造 zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

PxTNO列I  ZA  REJSY:

 1. W cenie czarteru zawarte jest: miejsce na jachcie, opieka Kapitana, op豉ty klimatyczne, op豉ty portowe, paliwo do jachtu oraz wy篡wienie i nocleg je瞠li zawarte jest to w ofercie rejsu.
 2. Na pro軸 Organizatora Armator odp豉tnie wg cennika dostarcza na pok豉d jachtu butle z tlenem technicznym do dyspozycji Organizatora. O powy窺zym zamówieniu Organizator wyprawy ma obowi您ek powiadomi Kapitana jachtu na 14 dni przed rejsem, zamawiaj帷 odpowiedni ilo嗆 butli tlenowych. Cena za zamówione butle jest doliczana do ceny czarteru jachtu.
 3. Organizator nurkowania (centrum nurkowe lub osoba indywidualna) zobowi您uje si do uiszczenia I Raty (wpisowego) w wysoko軼i 500 PLN niezw這cznie po dokonaniu rezerwacji – dokonuj帷 wp豉ty na konto ,wp豉caj帷 w/w kwot Kapitanowi jachtu lub wp豉caj帷 w/w kwot w Bazie Nurkowej HEL.
 4. Organizator zobowi您uje si do uiszczenia II Raty w wysoko軼i 50%  uzgodnionej z Kapitanem jachtu ceny wyprawy na 30 dni, przed rozpocz璚iem rejsu.
 5. Organizator zobowi您uje si do uiszczenia III Raty w wysoko軼i pozosta貫j kwoty na 1 tydzie (7 dni), przed rozpocz璚iem rejsu, lub w dniu rozpocz璚ia rejsu przed wyj軼iem w morze Kapitanowi jachtu.
 6. Organizator mo瞠 dokona p豉tno軼i za czarter jachtu jednorazowo w terminie wp豉ty I lub II raty okre郵onej w pkt. 3 i 4.
 7. Wp豉ty nale篡 dokona na konto:

P.H.U. Krystyna Popowska

ul. Bogus豉wskiego 14/11 ; 01 – 923 Warszawa

Numer konta – 24 1140 2004 0000 3602 0921 7676

Z dopiskiem – Baza Nurkowa HEL i  dat rezerwowanego rejsu

Po dokonaniu wp豉ty prosimy o przes豉nie maila z potwierdzeniem dokonania op豉ty za rezerwacj lub o wp豉cie dalszej cz窷ci uzgodnionej za rejs kwoty.

 1. Na 膨danie organizatora wystawiamy faktur za us逝g.
 2. Organizator ma prawo do rezygnacji z rejsu bez ponoszenia kosztów w przypadku, gdy wska瞠 osob, spe軟iaj帷 warunki udzia逝 w rejsie i która przejmie obowi您ki, wynikaj帷e z niniejszej umowy.
 3. Je瞠li wypowiedzenie umowy przez Organizatora nast瘼uje z przyczyn le膨cych po stronie  Armatora (a w szczególno軼i z przyczyn zmiany przez Armatora terminu rejsu lub podwy窺zenia ceny rejsu) – Organizator ma prawo domaga si zwrotu uiszczonej op豉ty za rejs, a  Armator zobowi您uje si w ci庵u 7 dni od dnia wypowiedzenia umowy zwróci nale積o嗆 Organizatorowi.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Organizatora z przyczyn nie le膨cych po stronie Armatora, ten dokonuje nast瘼uj帷ych potr帷e z dokonanych wp豉t:
  I - w terminie 31 dni lub wi璚ej przed dat zaokr皻owania op豉t w wysoko軼i 500 PLN (wpisowe)
  II - w terminie 30 -15 dni przed dat zaokr皻owania op豉t stanowi帷 40% wniesionych op豉t
  III- w terminie krótszym ni 14 dni przed dat zaokr皻owania op豉t stanowi帷 80% wniesionych op豉t
 5. Zwrot op豉t zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia wypowiedzenia umowy przez Organizatora na wskazane przez niego konto bankowe.
 6. Od zwracanych kwot nie obowi您uj odsetki.
 7. Armator ma prawo do rozwi您ania umowy czarteru jachtu z Organizatorem wyprawy z winy Organizatora, w przypadku nie dostosowania si do terminów wp豉t rat. Obowi您uje wówczas zastosowanie pkt 11.
 8. Armator mo瞠 udzieli Organizatorowi rabatu za czarter jachtu na nast瘼uj帷ych zasadach:
 • II czarter zrealizowany udzielony rabat - 5%
 • III czarter zrealizowany udzielony rabat - 5%
 • IV czarter zrealizowany udzielony rabat - 10%
 • V czarter i kolejny zrealizowany udzielony rabat – 15%

Jako czarter zrealizowany Armator uwa瘸 rejs zarezerwowany - odbyty

 1. Je瞠li nie dosz這 do wykonania rejsu z przyczyn Armatora czarter uwa瘸 si   za zrealizowany.
 2. Rabatów nie stosuje si do czarteru przy wyprawie na Rejsy 1 – dniowe dalekie i bliskie –  jednak瞠 ten czarter zaliczamy do czarteru zrealizowanego w ogólnym rozrachunku wszystkich rezerwacji.